Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 42/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 07.01.2004r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na: "Dostawę paliwa do samochodó służbowych...

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 41/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 07.01.2004r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym na: "Dostawę części zamiennych i materiałów...

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 54/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13.02.2004r

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 48/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16.01.2004r.

w sprawie: powołania rzeczoznawcy w zakresie studium wykonalności adaptacji budynków do uczestniczenia w pracach Komisji Przetargowej.