Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Tczew, dnia 12 czerwca 2009 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XII/88/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem obszarów, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 czerwca do 17 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac M.J. Piłsudskiego 1, pok. Nr 53 w godz. od 8.oo do 15.oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 - sala nr 8 o godz. 17.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tczewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@um.tczew.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2009 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Prezydent Miasta Tczewa

 

 

 

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Morzuch – Bielawska – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2009 16:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1229
15 czerwca 2009 11:04 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
15 czerwca 2009 11:04 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
15 czerwca 2009 11:03 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.