Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP

Tczew, dnia 17 sierpnia 2009 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego
planowanego w sąsiedztwie dworca PKP

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XII/89/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 sierpnia do 24 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac M.J. Piłsudskiego 1, pok. Nr 53 w godz. od 8.oo do 15.oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 - sala nr 8 o godz. 17.oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tczewa na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2009 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Prezydent Miasta Tczewa

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania Przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Morzuch – Bielawska - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2009 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1086
18 sierpnia 2009 14:13 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
18 sierpnia 2009 14:13 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.