Przedmiot działalności i kompetencje - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zadnia i kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta, a także w Statucie Miasta i Regulaminie Organizacyjnym UM. 1) Prezydent w szczególności: a) reprezentuje Miasto i Urząd na zewnątrz i utrzymuje kontakty z miejscowym środowiskiem, b) przygotowuje projekt...