Zadania w realizacji - archiwum (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 28 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Omówienie wstępnej propozycji zadań do Inicjatywy „Jessica”. 4. Przyjecie projektu uchwały RM w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 21 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie realizacji projektu rządowego ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. 3. Przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: 1/ określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2/ zmian w budżecie mi ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 14 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja o stopniu realizacji listy przydziałów mieszkań na 2010 r. 3. Informacja o wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym w 2010 roku. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat...

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 7 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: a) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2011 b) regulaminu określającego zasady ustalenia niekt&o ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 30 listopada 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Ustalenie harmonogramu dochodów i wydatków na m-c grudzień 2010 r. 3. Informacja w sprawie realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ umorzenia odsetek od zaległości czynszowych 5. Zarządzenie Prezydenta w sprawie:

Porządek na naradę prezydenta w dniu 23 listopada 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Propozycja planu audytu wewnętrznego na 2011 rok na podstawie analizy ryzyka. 3. Informacja w sprawie realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym. 4. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej po zamknięciu wiaduktu na ul. Wojska Polskiego. 5. Informacja o realizacji zadań systemu selektywnej zbiórki...

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 9 listopada 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok. 3. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego. 4. Informacja o przebiegu audytu wprowadzonych ulg komunikacji miejskiej. 5. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ informacji z realizacji przeprowadzonych badań R...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 26 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Wstępne omówienie projektu budżetu miasta na 2011 rok. 4. Ocena zabezpieczenia danych przetwarzanych w urzędzie. 5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za III kwartał 2010 r. ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 19 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji zarządzeń podjętych przez Prezydenta w III kwartale 2010 r. 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 30.09. 2010 r. 4. Informacja z prac nad Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 12 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Przygotowanie obchodów Święta Niepodległości. 3. Informacja z realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez WIR, w tym z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego. 4. Zabezpieczenie Zimy 2010-2011 - informacja z realizacji zadań bieżącego utrzymania...