Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 19 października 2010 r.

  1. Informacje bieżące.

2. Informacja z realizacji  zarządzeń podjętych przez  Prezydenta w III kwartale 2010 r.

 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od  01.10.2009 r. do 30.09. 2010 r.

 

4.  Informacja z prac nad Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

 

5. Informacja w/s wariantów działań zmierzających do polepszenia jakości przestrzeni podwórzy w obszarze rewitalizowanym.

 

6. Realizacja planu zamówień publicznych za III kw. 2010 r.

7. Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta na 2011 rok.

 

8.  Projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie  gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów  przez  samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność  określoną  w ustawie o systemie oświaty.

 

  9. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ możliwości nabycia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 238/14, obręb 6

o powierzchni 5000 m2, położonej  przy Al. Solidarności, przez Shell Polska Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość dzierżawiona jest przez Shell Polska Sp. z o.o.  

2/ wykupu działki 418/14 w związku z wynikami archeologicznymi badań wykopaliskowych

w rejonie ulicy Zamkowej oraz działki 418/10 w związku z potrzebą zapewnienia funkcjonowania ogólnodostępnych terenów zieleni i rekreacji zgodnie z Planem Miejscowym.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 639
18 października 2010 10:04 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.