Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 5 kwietnia 2011 r.

  1.  Informacje bieżące.

 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br.

  1/ sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz

     informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok w zakresie:

    - ochrony zdrowia

    - pomocy społecznej

    - edukacyjnej opieki wychowawczej

    - kultury i kultury fizycznej

  2/  realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      i Przeciwdziałania Narkomanii

 3/  Informacja o stanie finansowym ZGKZM, uwzględniająca:

 - zwiększenie zadłużenia z tytułu niepłaconych czynszów w 2010 r. i w  poszczególnych

   miesiącach 2011 r.

 - ściągnięte należności z tego tytułu w analogicznych okresach,

 - podjęte nowe działania  naprawcze w  celu  egzekwowania zadłużenia najemców z tytułu 

   niezapłaconych czynszów,

 - ilość zadłużonych najemców  (gospodarstw domowych) i zmiany w analogicznym okresie,

 - stan zobowiązań finansowych zakładu na koniec 2010 r. i czego one dotyczą

4/ przyjęcie projektu uchwały w sprawie:

a)      zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych

b)      aktualizacji porozumienia – przyjęcia zadań  z zakresu administracji rządowej.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2011 07:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 584
05 kwietnia 2011 07:08 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.