Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 czerwca 2011 r.

  1.  Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br.,

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

    z wykonania budżetu za 2010 rok

 2/ sprawozdanie z działalności Prezydenta  Miasta Tczewa za 2010 rok

 3/ raport  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie

 4/ informacja o realizacji Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami w Tczewie

 5/ sprawozdanie z przebiegu Akcji  Zima 2010 / 2011

 6/ informacja o stanie czystości i porządku na terenie miasta

 

7/ przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie:

a)      zmiany budżetu miasta na 2011 rok

b)      zmiany uchwały XXIII/188/2008 z dnia 28 czerwca 2008 r. zatwierdzającej Strategię 

Rozwoju Tczewa na lata 2008 – 2015

c)      trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych

w ramach inicjatyw lokalnych

d)      określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami

e)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Tczew

f)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa"

przyjęcia kierunków prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2011-2014.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2011 07:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 587
07 czerwca 2011 07:36 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.