Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 marca 2012 r.

  1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu marcu br.:

  1/  informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2011r.

  2/  informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz CWRDW

       w 2011r.

   3/ informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2012”

   4/ sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2011    

    5/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:   

a)  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,

b) powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -2015 – wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku,

c) powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów 

 powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do

 Sądu Okręgowego w Gdańsku,

d) stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Okręgowego w Gdańsku,

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,

f) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2012,

g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa – teren przy ul. Jagiellońskiej i ul. Kwiatowej w Tczewie,

h) przystąpienia do Stowarzyszenia „Żuławy”.

 

  3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji zgłoszonych interpelacji w 2011 roku

2/ informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c luty 2012 rok.

       

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2012 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 531
02 marca 2012 12:13 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.