Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 kwietnia 2012 r.

  1.  Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br.:

 1/ sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 

     pozarządowymi oraz rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za

    2011 rok,

 2/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     i Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok,

 3/ sprawozdanie z działalności MOPS za 2011 rok,

 4/ ocena zasobów pomocy społecznej,

 5/ sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za 2011r.

 

6/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:   

a)      zmiany budżetu miasta na 2012 rok,

b)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024

c)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska oraz

       trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie

       Gminy Miejskiej Tczew.
  

  3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/  informacji z załatwiania skarg i wniosków przez wydziały Urzędu Miejskiego w Tczewie

     w 2011 roku

2/  informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c marzec 2012 rok.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2012 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 563
30 marca 2012 11:27 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.