Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 sierpnia 2012 r.

  1.  Informacje bieżące.
  2. 2.                 Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu sierpniu br.:

1/ informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2012 r.

2/ informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na 

    lata 2012-2024

3/ informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

     2012 r.

4/ informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2012 r.

5/ informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2011/2012

6/ informacja o funkcjonowaniu żłobków na terenie Tczewa

7/ informacja dotycząca  średnich wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 

    w m-cu kwietniu 2012 r. w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew

8/ przyjęcia projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

      1/ wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

              2/ zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

              3/ zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ustalenie jej przebiegu

       4/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 67,70 m2)

       5/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ul. Franciszka Żwirki (pow. 29,80 m2)

        6/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu  nieruchomości niezabudowanej położonej

           w Tczewie przy ul. Głowackiego na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Tczew

           z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny.

3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji inwestycji i remontów na dzień 30.07.2012 r.

2/ sprawozdania z realizacji Zamówień Publicznych – I i II kwartał 2012 r.

        3/ wyrażenia zgody na zdjęcie z planu zamówień publicznych przetargu nieograniczonego  na dostawę energii elektrycznej (poz. 39 Planu Zamówień publicznych na 2012 r. Wydział Organizacyjny i Kadr).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2012 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 808
03 sierpnia 2012 10:25 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.