Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6.11.2012 r.

  1.  Informacje bieżące.
  2. 2.                 Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.:

 1/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      zmiany budżetu miasta na 2012 rok,

b)      Wieloletniej Prognozy Finansowej,

c)      pomocy dla Powiatu Tczewskiego,

d)      zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2013,

e)      porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Elbląg dotyczącego przyjęcia  przez Miasto Elbląg  w 2013 roku zadania wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i polegającego na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej do Pogotowia Socjalnego w Elblągu, 

f)       wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c październik 2012 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2012 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 721
05 listopada 2012 10:12 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.