Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta - 5.03.2013 r.

1. Informacje bieżące.

  1. 2.                 Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu marcu br.:

  1/ informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2012 r.

      2/ informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę 

          Sztuk w 2012 r.,

      3/ sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za 2012 rok,

      4/ sprawozdanie z wykonania planu Pracowni Edukacji Ekologicznej za  rok 2012,

      5/ informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

         Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.

 

     6/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym 

miasta Tczewa,

  1.       b) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas  nieoznaczony nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew opisanej jako działka nr 211/3, obręb 8, w części o powierzchni 80 m2 położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, w celu zagospodarowania zielenią,

       c)  przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac

            związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze

            Tczewa”,  

       d)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew,

       e)  zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

             w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i

             zagospodarowania tych odpadów,

        f)  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na

             terenie Gminy Miejskiej Tczew.

  1.  3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

    1/  informacji z realizacji zgłoszonych interpelacji w 2012 roku,

    2/  informacji z realizacji inwestycji i remontów  za  m-c luty 2013 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2013 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 685
04 marca 2013 09:18 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.