Zadania w realizacji - archiwum

Porzadek na narade prezydenta - 10.10.2013

1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu październiku br.:

1/  informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za rok szkolny 

     2012/2013

2/  informacja Prezydenta Miasta o  złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 r.

3/  informacja z funkcjonowania systemu  gospodarki odpadami komunalnymi,

4/  informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2013”,

 

5/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 a)  określenia wysokości stawek  podatków i opłat lokalnych na 2014 rok,

  - podatku od nieruchomości,

  - opłaty od posiadania psów,

 b) zmiany budżetu miasta na 2013 rok,

 c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2013 -2028,

 d) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z  podmiotami  prowadzącymi 

     działalność pożytku publicznego na  rok 2014 ,

 e) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     i Przeciwdziałania  Narkomanii w miescie Tczewie na rok 2014

 f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tczewa na lata 2014-

     2020,

 g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych 

     wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z 

     radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi 

     uprawnionymi podmiotami,

 h)  Studium kierunków i warunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

 i) wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej

 j) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z  

     ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy miejskiej Tczew  

     usługi publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania.

 k) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego   

    powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gmin w zakresie  

    utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, z Gminami: Miejska Malbork,   

    Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina Tczew, Pelplin,  

    Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,  

    Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, Dzierzgoń, Stary  

    Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu.

3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

  1/ informacji z realizacji inwestycji i remontów na dzień 30 września 2013 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2013 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 690
09 października 2013 14:54 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)