Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 października 2009 r.

 1. Informacje bieżące.

 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu październiku br.:

 1/ informacja Prezydenta  Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok

 2/ informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2009”

 4/ przyjęcie projektów uchwał  RM w sprawie:

a)      określenia wysokości  stawek podatków i opłat  lokalnych na 2010 rok:

 -      podatku od nieruchomości

-          podatku środków transportowych

b)      wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego

i leśnego

c)      ustalenia liczby nowych licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010

d)      ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

e)      wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług 

w zakresie  konserwacji i eksploatacji  urządzeń  oświetlenia ulicznego będących

         własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2010-2012

f)       zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

g)      określenia szczegółowego trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania udzielonej dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego

h)      porozumienia międzygminnego

 

i)        zmiany uchwały RM w sprawie  ustalenia nazw nowych ulic i zmiany niektórych dotychczasowych nazw ulic oraz ustalenia nazw niektórych skwerów

j)        wyrażenia zgody na oddanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Kaszubskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

  2. Zatwierdzenie harmonogramu prac nad projektem  budżetu miasta na 2010 rok.

3. Podsumowanie X Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew – Europa 2009.

4. Zatwierdzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2010 rok.

  5. Informacja z realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych.

 

  6. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

   1/ pisma ZEC Sp. z o.o. dotyczącego planów związanych z działką nr 39/165 obr. 4, której  

   część zajmuje budynek stanowiący własność Spółki.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2009 13:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 764
05 października 2009 13:23 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.