Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 listopada 2009 r.

1.    Informacje bieżące.

 

  2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.:

 1/ przyjęcie projektów uchwał  RM w sprawie:

a)      zatwierdzenia GPPiRPAiPN na 2010 rok

b)      prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie

c)      zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie

d)      przyjęcia korekty „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki  Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008”

e)      wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie objętym regulacją ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach.

 

3. Ostateczne ustalenie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok.

4. Propozycje do obchodów Wigilii Miejskiej i Sylwestra 2009.

5. Informacja  w sprawie stanowiska Prezydenta podjętego w sprawie uwag wniesionych do 

 wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejcowego planu zagospodarowania

 przestrzennego miasta Tczewa w  obszarze Transportowego Węzła  Integracyjnego 

 planowanego w sąsiedztwie dworca PKP.

6. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ wniosku dotyczącego umorzenia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu położonego przy ul. Jagiellońskiej (dz. nr 11, obręb 6)

2/ przedłużenia umów dzierżawy przy ul. Pomorskiej do końca roku 2009.

 

 7. Zarządzenia Prezydenta w sprawie:

1/ nabycia od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Tczewie, na Osiedlu Bajkowym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2009 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 774
30 października 2009 11:50 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.