Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 1.12.2009 r.

1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.:

1/ informacja na temat działalności w 2009 r. Miejskiej Rady Sportu

2/ sprawozdanie z realizacji  Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa

na lata 2006-2009

3/ informacja z postępu prac nad zmianą studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta

 4/  przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie:

a)      kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009

b)      budżetu miasta na 2010 rok

c)      ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla przedszkoli

d)      zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Tczew

e)      ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym

f)        aktualizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010-2014

g)      uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP

h)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego.

  

 

   3.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1)      wniosku CW-R Dolnej Wisły dot. przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Podgórnej 12 (dz. 668/2 obr. 8 )

2)      zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. 60/4 obr. 12 przy ul. Głowackiego pod budowę przedszkola

3)      oddania w użyczenia cz. dz. 253/26 o powierzchni 21,80 m2 położonej przy ulicy Saperskiej w celu wybudowania nowej wiaty śmietnikowej

4)      wniosku dot. rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bałdowskiej.

 

 4. Zarządzenia Prezydenta w sprawie:

1)      nabycia od firmy RESTEKS DOM Sp. z o.o. prawa własności niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny, położonej, przy ul. Armii Krajowej, obręb 5, oznaczonej numerem działki 320/2

2)      nabycia w drodze bezprzetargowej od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Tczewie, z 99 % bonifikatą

3)      nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2009 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 705
27 listopada 2009 10:29 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.