Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 20.12.2012r. w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania.

Projekt Prezydenta Miasta

 z dnia 13.12.2012r.

UCHWAŁA  Nr     /     /2012

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 20 grudnia  2012 r.

 

w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania

 

Na podstawie art.12 § 2,3,11,12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, zm. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777,  Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 i z 2012r. poz. 849 ) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.113, zm. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889 )  Rada Miejska w  Tczewie  na wniosek Prezydenta Miasta Tczewa

 

uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Dokonuje się podziału miasta Tczewa na 25  stałych obwodów głosowania ustalając ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3.

 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

 

§ 4.

 

Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości na gminnych tablicach ogłoszeń.

 

§ 5.

 

Traci moc Uchwała Nr XLIV/386/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1279 )

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

                                                                                 

                                                                          

 

      Przewodniczący Rady

  Miejskiej w Tczewie      

                                                                                               

 

Mirosław Augustyn   

            

                                                                                                   

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy- Rada Miejska,  na wniosek  Prezydenta Miasta dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, w drodze uchwały, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę  – Kodeks wyborczy rada gminy jest zobowiązana do podjęcia ww. uchwały w terminie   3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

W związku z tym, iż Rada Miejska w Tczewie w dniu 25 października 2012r. podjęła uchwałę Nr XXV/197/2012 w sprawie podziału miasta Tczewa na okręgi wyborcze ( publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego - poz. 3421 z dnia 02 listopada 2012r.) podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Tczewa na  stałe obwody głosowania upływa z dniem 25 stycznia 2012r. . Prezydent Miasta Tczewa  przedłożył Radzie Miejskiej w Tczewie  wniosek z dnia  4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Tczewa na stałe obwody głosowania określając ich numery, granice oraz siedziby odwodowych komisji wyborczych. Przedstawiona propozycja podziału miasta na 25 stałych obwodów głosowania na terenie  Tczewa jest zgodna  z przepisami ustawy – Kodeks wyborczy.

Ponadto w myśl art.186 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy w każdej gminie co najmniej 1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wykonanie tego zadania w każdej gminie należy do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W  mieście Tczewie  na ogólną liczbę 25 obwodów głosowania  7  lokali będzie spełniało warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

 

Jeśli zajdzie konieczność zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców  lub zmiany mieszkańców w obwodzie głosowania , można dokonać zmian w podziale na stałe obwody głosowania najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Wójt może również  przedłożyć radzie gminy wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zmian siedzib również dokonuje się w 45 dniu przed dniem wyborów. Również co najmniej 55 dni przed dniem wyborów zainteresowani mogą przedkładać wójtowi na piśmie propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 16:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 958
13 grudnia 2012 17:02 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_punktu_812.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 17:00 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [punkt_812.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 16:59 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.