Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Projekt Uchwały Prezydenta Miasta
z dnia 03 września 2008r.


Uchwała Nr..................
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ........września 2008r

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 z 2006r. Nr 17, poz.128 Nr 181, poz.1337 i z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz.651) po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Polityki Społecznej Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".

 

§ 2

1. Ilekroć w niniejszej uchwale i załączniku do niej mówi się o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. Zmianami),
2) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ust.1-3 Ustawy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


mgr Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.) określiła zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wprowadziła również katalog zadań publicznych, przy realizacji których ta współpraca jest niezbędna. Zobowiązała również organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznych programów współpracy.
Niniejsza uchwała określa warunki współdziałania Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2008 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 832
12 września 2008 15:07 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
12 września 2008 15:06 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
12 września 2008 15:05 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumnetu.