Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013


Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 02.09.2008r.

Uchwała Nr ............../ 2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ...............

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128) po zaciągnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo - Budżetowej Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/409/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013, załącznik nr 1 do uchwały - „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tczewa na lata 2006 - 2013 „ otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , jej realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych budżetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 
UZASADNIENIE


Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006 - 2013 stanowi zestawienie inwestycji wynikających ze Strategii Miasta Tczewa.
Umożliwia planowanie zadań inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej.
Określa niezbędne środki dla realizacji zadań inwestycyjnych. Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowej przedsięwzięć realizowanych przez gminę i inne podmioty na terenie miasta. Pozwala na podjęcie wyprzedzających działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.
Plan umożliwia terminową realizację procesu przygotowania długotrwałych działań związanych z uregulowaniem spraw terenowo prawnych, opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń na budowę oraz zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonania wyboru wykonawcy danego zadania.
Dotychczasowy plan wymaga wprowadzenia zmian pod kątem uwzględnienia aktualnych potrzeb inwestycyjnych miasta Tczewa, oraz możliwości finansowych budżetu miasta.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Remontów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maciej Zych - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2008 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 804
12 września 2008 15:11 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
12 września 2008 15:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
12 września 2008 15:10 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumnetu.