Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.

 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie

 

Projekt Uchwała Nr ......................../2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ............ 2008 r.

w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic w obrębie administracyjnym miasta Tczewa.


Na podstawie art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca1985r o drogach publicznych
( tj.Dz.U. z 2007r Nr 19 , poz. 115 zm. Nr 23 poz. 136, Nr 142 poz. 1381 i z 2008r Nr 54 poz. 326 ) w związku z art.7 ust.1 pkt 2 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2001 r Nr 142 , poz. 1591, zm. z 2002r , Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 153,poz..1271 Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717 ,Nr 162 ,poz.1568 , z 2004r Nr 1, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17 poz. 128 ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo - Budżetowej Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ulice Piastowska, Pomorska, Rokicka, Pionierów, Robotnicza, Norwida, Bema, Broniewskiego, Al. Zwycięstwa, Spółdzielcza, Zamkowa, Pl. Piłsudskiego położone w Tczewie , zalicza się do kategorii dróg gminnych .
2. Przebieg i położenie dróg gminnych wymienionych w ust. 1 ustala się w sposób
następujący :
- ul. Piastowska nr drogi 2854 G przebiega od ul. Świętopełka do ul. Kazimierza Wielkiego , długość - 0,345km .
- ul. Pomorska nr 2857 G przebiega od ul. Gdańskiej do ul. Nowy Rynek, długość - 0,808km
- ul. Rokicka droga nr 2860 G przebiega od ul. Jagiellońskiej do granicy ze wsią Rokitki, długość - 1,191km
- ul. Pionierów nr 2855 G przebiega od ul. Czatkowskiej do ul. Nizinnej, długość - 0,566km
- ul. Robotnicza nr 2859 G przebiega od ul. Czatkowskiej do ul. Nizinnej, długość - 0,704km
- ul. Norwida nr 2850 G przebiega od ul. Borchardta do drogi nr 1, długość - 0,450km
- ul. Bema nr 2832 G przebiega od ul. Baldowskiej do ul. 30 Stycznia, długość - 0,414 km
- ul. Broniewskiego nr 2833 przebiega od ul. Głowackiego do ul. Norwida, długość - 0,713km
- Al. Zwycięstwa nr 2869 G przebiega od ul. Gdańskiej do ul. Wojska Polskiego, długość - 0,649km
- ul. Spółdzielcza nr 2863 G przebiega od ul. Robotniczej do ul. Okrętowej, długość- 0,684km
- ul. Zamkowa nr 2868 G przebiega od ul. Sambora do ul. Wodnej, długość - 0,496km
- Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2856 G - skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego, J. Dąbrowskiego i 30 Stycznia


§ 2

Zaliczenie dróg wymienionych w § 1 do kategorii dróg gminnych następuje z dniem 1 stycznia 2009r.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie .

mgr Włodzimierz Mroczkowski

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
( Dz. U. Nr 71, poz.838 ze zmianami ) zaliczanie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy .
Ulice wymienione w Projekcie Uchwały spełniają role ulic lokalnych w mieście Tczewie . Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r / art.7 / do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii , stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych .
Ulice wyszczególnione w Projekcie Uchwały spełniają powyższe warunki i winne być zaliczone do dróg gminnych .

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2008 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 987
12 września 2008 15:19 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
12 września 2008 15:19 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumnetu.