Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 25 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej

Projekt Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2008 r.

UCHWAŁA Nr             /2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Nr 220, poz. 1600; Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntu określonego jako:
1. część działki nr 217/7, obręb 10, km. 3, KW 37980, o powierzchni 145,50 m2, położonego w Tczewie przy ul. Mieszka I-go, w celu utworzenia tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy,
2. część działki nr 217/19, obręb 10, km. 4, KW 16855, o powierzchni 150,50 m2, położonego w Tczewie przy ul. Księżniczki Dobrawy, w celu utworzenia tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


Włodzimierz Mroczkowski


Uzasadnienie


Firma „CELBIS" Wojciech Lubowiedzki jest inwestorem budynku na działce 217/18 przy ul. Księżniczki Dobrawy. W celu zapewnienia drogi dojazdowej do placu budowy firma wystąpiła o zawarcie umowy dzierżawy, efektem czego grunt od dnia 16 sierpnia 2007 roku do dnia 1 września 2008 roku był wydzierżawiony na cele utworzenia tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy. Dnia 20 lipca 2008 roku „CELBIS" Wojciech Lubowiedzki wystąpił o przedłużenie umowy dzierżawy do czasu wykonania inwestycji docelowej.
Mając na względzie konieczność zapewnienia z jednej strony dojazdu sprzętu do placu budowy, a z drugiej zapewnienia mieszkańcom domów przy ul. Księżniczki Dobrawy spokoju i porządku, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Janicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2008 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1034
19 września 2008 15:20 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
19 września 2008 15:18 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumnetu.