Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2009

Projekt z dnia 9 września 2008r.

 

Uchwała Nr ..................

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia .........................

 

w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2009

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;   Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 125; poz. 874; Nr 176, poz. 1238; Nr 192, poz. 1381; Nr 99, poz. 661) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii  Komisji Polityki Gospodarczej

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się na 20 (dwadzieścia) liczbę nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2009 na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2008

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                Rady Miejskiej w Tczewie

                                                                                                Włodzimierz Mroczkowski

 

UZASADNIENIE

 

         Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125; poz. 874) Rada Miejska w terminie do 30 listopada ustala liczbę nowych licencji do wydania w roku następnym.

         Przedstawiając projekt uchwały w tej sprawie, gminy obowiązane są wystąpić do wszystkich organizacji zrzeszających taksówkarzy o wyrażenie opinii w tej sprawie. Urząd Miejski wystąpił z takim pismem w dniu 21 lipca 2008r. Odpowiedzi udzieliło tylko TAXI PLUS - GRYF, opiniując wniosek negatywnie. Pozostałe organizacje, tj. TAXI PLUS TCZEW; TAXI PLUS; HALLO TAXI oraz Klub Federacji Konsumentów w Tczewie nie udzieliły odpowiedzi. Zgodnie z treścią wystąpienia, nie udzielenie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na zwiększenie ilości licencji.

         Stan taksówek osobowych na rok 2008 wynosi 85. Wszyscy taksówkarze posiadają licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Obecnie złożonych jest 20 nowych kompletnych wniosków.

         W związku z powyższym proponuje się ustalenie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2009 na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Tczewa w ilości 20 szt.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 817
17 października 2008 14:48 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 14:46 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.