Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2009-2010.


Uchwała Nr ................./2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ..................... 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie w latach 2009-2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, zm. Nr 113 poz.984 ,Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz. 1806,z 2003 r Nr poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r 172 poz.1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r ,Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ,oraz w związku z art. 179 i art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. z 2006 r Nr 169, poz. 1420, z 2006 r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560), po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo- Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej, Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 2 mln.300 tys. zł. na zlecenie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg i remontów nawierzchni w mieście Tczewie.

§ 2

1. Zobowiązania określone w § 1 będą finansowane z budżetu miasta w latach 2009-2010 .
2. Prezydent Miasta ujmie w projekcie budżetu miasta wydatki na ten cel
w roku 2009 w wysokości 1.150.000 zł.
w roku 2010 w wysokości 1.150.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zlecania zadań w zakresie bieżącego utrzymywania dróg i remontów bieżących nawierzchni w mieście Tczewie oraz koniecznością ogłoszenia na w/w zadania przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na świadczenie usług w tym zakresie na okres dwóch lat.
Przewidziane na ten cel kwoty na lata 2009 i 2010 zostały określone w oparciu o dotychczasowe koszty związane z utrzymaniem i remontami dróg , zwiększone o wzrost cen materiałów budowlanych, zwiększenie zasobów przez przejęcie 12 ulic od Starostwa Powiatowego oraz niektórych dróg wewnętrznych od Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zwiększyła się również metrażowa ilość oznakowania poziomego ,wynikająca z wymiany nawierzchni niektórych ulic, w ramach remontów inwestycyjnych, na nawierzchnie asfaltowe, oraz wybudowania nowych dróg na Osiedlu Bajkowym.
W związku z powyższym powstały nowe przejścia dla pieszych , linie ciągłe i przerywane oraz inne znaki.

W latach ubiegłych na ten cel wydatkowano :
w roku 2007 850.000 zł.
w roku 2008 850.000 zł /plan/

Zabezpieczenie finansowe gwarantuje realizację remontów bieżących , cząstkowych i utrzymanie oznakowania pionowego ( w tym słupki z nazwami ulic ) i poziomego, na drogach gminy miejskiej Tczew .

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 816
17 października 2008 14:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 14:50 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.