Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 października 2008r. w sprawie: „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa

Projekt Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 17.09. 2008 r.


Uchwała nr ............/......./2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ... ... 2008 r.


w sprawie: „Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Tczewa .


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r , Nr 142, poz. 1591 , zm z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181 , poz. 1337 , z 2007r. Nr 48 , poz. 327 , Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218) oraz w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89 , poz. 625 , zm. Nr 104 , poz. 708 , Nr 158 , poz.. 1123 , Nr 170 , poz. 1217 , z 2007r Nr 21 , poz. 124 , Nr 52 , poz. 343, Nr 115 , poz. 790 , Nr 130 , poz.905 ) , po zaopiniowaniu przez Komisję Polityki Gospodarczej , Rada Miejska w Tczewie

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Założenia do planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa" , będące załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie


Włodzimierz Mroczkowski

 
UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997roku Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997r. ) wraz z późniejszymi zmianami wprowadziła zadanie dla gmin „planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy"
Ustawa określa zakres i procedury dochodzenia do dwóch dokumentów prawnych procesu planowania na obszarze gminy , uchwalanych przez Radę Gminy tj.:
- założenń do planu zaopatrzenia
- planu zapotrzebowania w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe.
Zakres planu i procedury dwustopniowego , w dochodzeniu do dokumentów , lokalnego prawa ma umożliwić :
- uczestnictwo w procesie planowania istotnych podmiotów , które reprezentują interesy państwa , gospodarki i społeczności gminy
- stworzyć szansę na uzyskanie konsensusu koordynacji planów gminy i przedsiębiorstw energetycznych .
Plan zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe tworzony jest w otoczeniu innych planów , które mają związek z całokształtem gospodarowania przestrzenią i energią w gminie.
Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa był wyłożony do publicznego wglądu w okresie 21 dni zgodnie z ustawą do 29.08.2008r do 18.09.2008r
Uzyskano również opinię i uzgodnienia od Marszałka Sejmiku Województwa Pomorskiego.
W okresie wyłożenia projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło , energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tczewa nie zostały wniesiono żadnych uwag.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2008 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 913
17 października 2008 14:54 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
17 października 2008 14:54 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.