Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Projekt Prezydenta Miasta
Tczewa z dnia 02.12.2008r.

Uchwała Nr ....../2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2008r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112) - Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2008 oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków budżetu miasta, o których mowa w § 1, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym „PANORAMA MIASTA".

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
Mając na uwadze fakt, że w/w zadania inwestycyjne i remontowe zgodnie z wnioskami złożonymi przez Naczelników: Wydziału Inwestycji i Remontów, Spraw Komunalnych, Planowania Przestrzennego, Wydziału Gospodarczego, Kierownika Centrum Informatycznego i Dyrektora SSP Nr 2 w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w 2009 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Skarbnik Miasta

Helena Kullas

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2008 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 793
18 grudnia 2008 14:55 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2008 14:55 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.