Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego

Projekt Prezydenta Miasta
Tczew , dn. 02.12.2008r.

Uchwała Nr........./2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia ......................


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego


Na podstawie art.167 ust. 2pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz.708; Nr 187, poz.1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz.1218; poz. 187; poz. 1381; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112 ) oraz art 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz 1111) - Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo - Budżetowej.

uchwala, co następuje

§ 1

Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tczewskiego na :
1. dofinansowanie modernizacji układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej" - przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewską do granicy miasta, do wysokości 1 750 000 zł ze środków budżetu miasta na 2009 rok.

2. dofinansowanie modernizacji wiaduktu nr 07 w ul. 1-go Maja do wysokości 1 000 000 zł ze środków budżetu miasta na 2009r.

3. dofinansowanie bieżących remontów chodników przy drogach powiatowych do wysokości
100 000 zł. ze środków budżetu miasta na 2009r.

§2

Prezydent Miasta w umowie określi przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

Uzasadnienie

Uzasadnienie § 1 pkt 1
W związku z przystąpieniem Powiatu Tczewskiego do realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej" - przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewską do granicy miasta", Gmina Miejska Tczew pragnie udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ul. Rokickiej. Zarząd nad ul. Rokicką (wraz z wiaduktem nad torami), sprawuje Starostwo Powiatowe, jednak ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, a także zwiększenie przepustowości i nośności wiaduktu, Gmina Miejska Tczew widzi pilną potrzebę wsparcia rzeczowego w/w inwestycji.

Zadanie zostanie wykonane przez Starostwo Powiatowe Tczewie, które wykona całość prac budowlanych na powyższym zadaniu inwestycyjnym.

Uzasadnienie § 1 pkt 2

W związku z przystąpieniem Powiatu Tczewskiego do realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1-go Maja ", Gmina Miejska Tczew pragnie udzielić pomocy rzeczowej dla Powiatu Tczewskiego na wykonanie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w ul. 1-go Maja. Zarząd nad ul. 1-go Maja (wraz z wiaduktem nad torami), sprawuje Starostwo Powiatowe, jednak ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, a także zwiększenie przepustowości i nośności wiaduktu, Gmina Miejska Tczew widzi pilną potrzebę wsparcia rzeczowego w/w inwestycji.
Zadanie zostanie wykonane przez Starostwo Powiatowe Tczewie, które wykona całość prac budowlanych na powyższym zadaniu inwestycyjnym.

Uzasadnienie § 1 pkt 3

W związku ze złym stanem nawierzchni niektórych chodników na drogach
powiatowych na terenie miasta, Urząd Miejski postanowił przekazać Starostwu Powiatowemu
100.000 zł na wymianę nawierzchni odcinków chodników najbardziej wymagających remontu.
Zadanie to wykona Starostwo Powiatowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno ustawy o finansach publicznych, jak i ustawy o samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, o ile organy stanowiące tych jednostek wyrażą taką wolę w drodze uchwały.
Zakres, formę oraz szczegółowe warunki rozliczenia udzielonej pomocy określą umowy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Z-ca Prezydenta Miasta

Mirosław Pobłocki

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Remontów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maciej Zych – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2008 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 963
18 grudnia 2008 14:59 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2008 14:58 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.