Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie.

Projekt z dnia 02.12.2008 r.

Uchwała Nr ........./........../2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia .................2008 r.


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h'' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; zm. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo- Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej


uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie o kwotę 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) i pokrycie powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym w wysokości 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) Gminy Miejskiej Tczew.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


Sporządziła: Maja Knitter

Uzasadnienie

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie zwróciło się z prośbą do Rady Miejskiej w Tczewie o przyznanie w ramach korekty budżetu miasta na 2008 rok o wkładu finansowego w kwocie 200 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Wniosek Spółki z listopada 2007 r. o wsparcie finansowe, opiewający na kwotę 400 tys. zł uwzględniony został przez Radę Miejską w Tczewie w 50% - Uchwała Nr XVIII/160/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie. Spółka wszystkie wolne środki przeznaczyła na uzupełnienie udziału własnego niezbędnego do spełnienia warunków kredytowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, obejmującego dwa budynki jednorodzinne o 56 mieszkaniach, ujawniły się niedociągnięcia projektowe a ich uzupełnienia i zmiany opiewają na kwotę ok. 140 tys. zł. Kwot tych oraz środków niezbędnych dla przygotowania dokumentacji na kolejne budynki Towarzystwo nie jest w stanie wypracować w bieżącym roku, a zmiana wysokości podatku VAT i wzrost cen usług oraz materiałów budowlanych nie pozwalają na finansowe zabezpieczenie budowy.
W Uchwale Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok, w wydatkach budżetu dział 700, rozdz. 70021 zostały zabezpieczone środki na wnioskowaną przez Zarząd Spółki kwotę. Wprowadzenie tej kwoty do kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o. pozwoli na zrealizowanie planowanych zadań.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2008 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 895
18 grudnia 2008 15:03 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2008 15:02 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.