Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010

Projekt uchwały
z dnia 3 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia .................. r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531, z 2007 r. Nr 34, poz. 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) Rada Miejska po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej


uchwala, co następuje


§ 1

Punkt 6 w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Ustala się koszty partycypacji miasta na poziomie:
 25% dzieci - szkoły podstawowe,
 40% młodzież - gimnazja,
 70% młodzież - szkoły ponadgimnazjalne."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 


Uzasadnienie

W uchwale Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2008-2010 nie doszacowane zostały koszty funkcjonowania grup juniorskich. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany pkt 6, w załączniku Nr 2 do ww. uchwały, ustalającego koszty partycypacji miasta.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szlagowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2008 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 949
18 grudnia 2008 15:16 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2008 15:15 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.