Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 grudnia 2008r.w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Projekt Komisji Rewizyjnej
z dnia 10.12.2008r.

Uchwała Nr XXIX/ / 2008
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.


Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz § 101 Statutu Miasta Tczewa / Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 99, poz. 1774 / - Rada Miejska w Tczewie


uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Włodzimierz Mroczkowski

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

Zgodnie z § 101 Statutu Miasta Tczewa Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy na następny rok w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku.
Stosowny plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
- terminy odbywania posiedzeń,
Niniejszy projekt uchwały spełnia wymagane warunki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2008 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 815
18 grudnia 2008 15:20 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
18 grudnia 2008 15:19 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.