Projekty uchwał Rady - archiwum

Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

Projekt Prezydenta z dnia 16.12.2008r.

Uchwała ......................

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia .........................

 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 15 i 19 pkt.1 lit. „a" ustawy z dnia 19 12 stycznia 1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z  2006r. Nr 121, poz. 844; Dz.U. z 2005 Nr 143, poz.1199; Dz.U z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. z 2006r. Nr 251, poz.1847; Dz.U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775; Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1828; Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 585; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej - Rada Miejska w Tczewie

 

uchwala, co następuje :

 

§1

 

1. W uchwale Nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  30 października 2008r.  sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w mieście Tczewie  §1 ust.3 pkt.2    

otrzymuje nowe brzmienie:

     „3.2) pozostałych innych towarów:

  a) ze stołu 1,5m2                                        - 15,00 zł

  b) na stanowiskach 9m2                             - 62,00 zł "

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 

        mgr inż. Włodzimierz Mroczkowski  

 

 

UZASADNIENIE

 

Rada uchwaliła z dniem 30 października 2008r. nową wysokość stawek opłaty targowej. Zmiana nastąpiła po raz pierwszy od 8 lat. Spowodowało to iż stopień wzrostu wskazanych stawek przy sprzedaży ze stałego, zadaszonego stanowiska i stołu wyniósł 85% i był zbyt drastyczny i nieadekwatny do aktualnej sytuacji rynkowej.

Dlatego zachodzi konieczność wyrównania wzrostu wszystkich stawek do jednakowego poziomu 39%.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2008 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 822
29 grudnia 2008 15:27 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.
29 grudnia 2008 15:21 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2008 15:20 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana treści dokumnetu.