Do Parlamentu UE - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców 1. Obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Do wniosku dołącza się:

Wpisanie do spisu wyborców.

Wpisanie do spisu wyborców Głosowanie w Polsce.

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w

Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Wyciąg z informacji PKW z dnia 20.01.2014r. Prawo do głosowania przez pełnomocnika Wyborcy posiadający: - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób n

Prawo do głosowania korespondencyjnego.

Wyciąg z informacji PKW z dnia 20.01.2014r. Prawo do głosowania korespondencyjnego Wyborcy posiadający: - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyciąg z informacji PKW z dnia 20.01.2014r. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a,

Wyciąg z informacji PKW z dnia 20.01.2014r. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille′a Wyborca niepełnosprawny może głosować pr

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym W związku z zarządzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza opracowała &