Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.tczew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Schwager , adres e-mail: schwager@um.tczew.pl , telefon: 58 7759400.

Informacja zwrotna

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: schwager@um.tczew.pl

Postępowanie odwoławcze

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: schwager@um.tczew.pl

 

Zgodnie z art.18 ust.7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Lokalizacja: budynek przy Pl. Piłsudskiego 1 – podjazd dla osób niepełnoprawnych od strony parkingu. Od strony parkingu przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek do Biura Obsługi Klienta umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu. Na parterze przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się telefon wewnętrzny umożliwiający skorzystanie z pomocy pracowników merytorycznych . Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 1 - winda osobowa marki Orona z poziomu parkingu z dostępem na wszystkie piętra budynku, platforma przyschodowa osobowa typ Logic obsługuje schody na II p z dostępem do Wydziału Edukacji, przy wejściu głównym i wejściu od strony parkingu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu, na parterze przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się telefon wewnętrzny umożliwiający skorzystanie z pomocy pracowników merytorycznych. Lokalizacja: ul. Westerplatte 3 budynek Dom Przedsiębiorcy – podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku., przy wejściu do budynku znajduje się domofon do pracowników Domu Przedsiębiorcy, umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu. Wyznaczeni pracownicy Urzędu, odpowiedzialni za obsługę interesantów, po uzyskaniu zgłoszenia z Biura Obsługi Klienta są zobowiązani do zejścia do usytuowanego na parterze holu głównego i spotkania z osobą, która wyraża chęć złożenia wniosku czy też chciałaby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynkach są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku, pracownik Archiwum prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Lokalizacja, Pl. Piłsudskiego 1: brak / Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak / Lokalizacja, Westerplatte 3: brak

Dostosowanie wind

Lokalizacja: Pl. Piłsudskiego 1: brak Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 1 – winda osobowa marki Orona z poziomu parkingu z dostępem na wszystkie piętra budynku, platforma przyschodowa osobowa typ Logic obsługuje schody na II p z dostępem do Wydziału Edukacji Lokalizacja: ul. Westerplatte 3 budynek Dom Przedsiębiorcy: winda osobowa typu OEM z dostępem na 1 piętro budynku. Windy są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Dostępność pochylni

Lokalizacja, Pl. Piłsudskiego 1: brak / Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak / Lokalizacja, Westerplatte 3: dostępna

Dostępność platform

Lokalizacja: Pl. Piłsudskiego 1: platforma przyschodowa osobowa V64 Vimec z dostępem do Biura Obsługi Klienta Lokalizacja: 30 Stycznia 1- platforma przyschodowa osobowa typ Logic obsługuje schody na II p z dostępem do Wydziału Edukacji. Lokalizacja: Westerplatte 3: brak

Dostępność informacji głosowych

Lokalizacja, Pl. Piłsudskiego 1: brak / Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak / Lokalizacja, Westerplatte 3: brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Lokalizacja, Pl. Piłsudskiego 1: brak / Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak / Lokalizacja, Westerplatte 3: brak

Dostosowanie parkingów

Lokalizacja, Pl. Piłsudskiego 1: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach / Lokalizacja, 30 Stycznia 1: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach / Lokalizacja, Westerplatte 3: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 152
23 września 2020 12:33 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 12:29 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 13:43 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.