Stanowiska

Prezydent Miasta Tczewa

Informacje

Prezydent Miasta Tczewa - Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 16.30

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych

Informacje

Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Adam Burczyk

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.00 - do godz. 15.30

pokój nr 24-26


Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych - zajmuje się sprawami architektury, planowania i ładu przestrzennego, geodezji, gospodarki mieniem komunalnym, sprawami remontowymi i inwestycyjnymi oraz gospodarką komunalną, rozwojem miasta oraz działaniami na rzecz integracji europejskiej i rozwoju przedsiębiorczości.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Informacje

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych - Adam Urban

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów w tym w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz.15.00 do godz. 16.30
pokój nr 25 -26 ( 1 piętro ) ul. 30 Stycznia 1

Zasępca Prezydenta ds. społecznych zajmuje się sprawami polityki i gospodarki mieszkaniowej, problemami oświaty, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej, problematyką bezrobocia, a także sprawami obywatelskimi, w tym ewidencją ludności,współpracą z zagranicą oraz zarządzaniem kryzysowym.,

Skarbnik Miasta

Informacje

Skarbnik Miasta - Helena Kullas

Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
pokój nr 27-28 (1 piętro), ul. 30 Stycznia 1.

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Miasta.

Sekretarz Miasta

Informacje

Sekretarz Miasta - Katarzyna Mejna

Sekretarz Miasta przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Sekretariat - pokój 27-29

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania,prowadzi gospodarkę etatami i funduszem płac oraz sprawy pracownicze, doskonalenie zawodowe ponadto kontrolę wewnętrzną oraz realizacją budżetu urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - osoba wydająca decyzje administracyjne

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - osoba wydająca decyzje administracyjne

Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków - osoba wydająca decyzje administracyjne

Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu – Główny Księgowy Urzędu

Komendant Straży Miejskiej

Naczelnik Wydziału Edukacji

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji - osoba wydająca decyzje admninistracyjne

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Naczelnik Wydziału Rozwoju

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Centrum Informatycznego

Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości

Kierownik Biura Planowania Przestrzennego

Kierownik Biura Zarzadzania Kryzysowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2008 00:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 94631
10 marca 2020 11:49 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału Rozwoju .
10 marca 2020 11:45 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
01 lipca 2019 10:11 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych.