Wniosek CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1.       wniosek CEIDG-1 i stosowne załączniki, o ile wynika to z charakteru sprawy i z instrukcji we wniosku (przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 prosimy zapoznać się z instrukcją dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl),

2.       dowód osobisty lub paszport – do okazania,

3.       karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2, ust.. 4 i ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (więcej informacji na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, tel./fax 58 777-53-43,

www.dp.tczew.pl; e-mail: info@dp.tczew.pl

 

 

Komórka odpowiedzialna

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Opłaty

Opłaty* / opłata skarbowa:

1.       skarbowa: nie obowiązuje,

2.       administracyjna: nie obowiązuje.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dokument potwierdzający dokonanie wpisu lub zmiany dokonanej przez przedsiębiorcę będzie możliwy do pobrania i wydruku na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce baza przedsiębiorców.

 

Sposób załatwienia sprawy

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie www.ceidg.gov.pl wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy - złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
 • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
 • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn.zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Minister Przedsiębiorczości i Technologii– informacja: www.ceidg.gov.pl

Inne informacje

 

Inne informacje:

1. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem wybranego urzędu miasta/gminy. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będący płatnikiem składek może złożyć w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)
 • ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).

 

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu miasta/gminy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym - gdy nikogo nie zatrudnia, jeżeli zatrudnia pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym:

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Zgłoszenia do ubezpieczeń: pracownika, zleceniobiorcy lub osoby współpracującej - przedsiębiorca musi dokonać bezpośrednio w ZUS-ie.

2. Urząd Statystyczny nadaje numer REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1. Informację o numerze identyfikacyjnym REGON można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki CEIDG lub na stronie stat.gov.pl/regon

3. Przedsiębiorca, który wybrał zasady opodatkowania kartą podatkową, składa do Urzędu Skarbowego, przed rozpoczęciem działalności (albo do 20 stycznia ze skutkiem od 1 stycznia kolejnego roku działalności) oświadczenie PIT-16.

4. Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Czynny podatnik VAT musi wysłać drogą elektroniczną do systemu ministerstwa właściwego ds. finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) - do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca.

 

5. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi – art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacyjnym dla Przedsiębiorcy.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, w terminie 7 dni od dnia zmiany następujących danych ewidencyjnych:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy
 • adres do doręczeń oraz – jeśli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego
  miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  ; dane dotyczące adresu są zgodne
  z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
  terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe
 • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
  Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w dowolnym terminie od dnia zmiany pozostałych danych informacyjnych:

·         data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

·         dane innego niż kurator, opiekun, syndyk, nadzorca czy zarządca - przedstawiciela   ustawowego, o ile są wymagane

·         data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

·         data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona  we wniosku o wpis do CEIDG

·         informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG

·         informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG

7. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:

 • na czas nieokreślony, bez wskazywania okresu (zawieszenie bezterminowe) na jaki to zawieszenie następuje - obowiązek zgłoszenia wznowienie odrębnym wnioskiem,
 • lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, ze wskazaniem okresu, na jaki zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej - wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu.

 

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności 

8. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jego wykreślenie z CEIDG w każdym czasie  w przypadku:

 • zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • przekształcenia w jednoosobową spółkę kapitałową,
 • lub niepodjęcia działalności gospodarczej.

9. Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza nowe rozwiązanie tzw. ulgę na start.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
 • albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
  rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu  i wypadkowemu) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

10. Działalność nierejestrowa – czyli działalność nieewidencjonowana (która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą). Musi posiadać łącznie trzy przesłanki:

 • podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną)
 • formalną, polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy
  działalności gospodarczej
 • przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym
  miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia
  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (czyli 50% w 2020 r. = 1300 zł brutto). Obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG następuje dopiero w przypadku przekroczenia miesięcznego progu dochodowego 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej osoba ma obowiązek:

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • przestrzegania praw konsumentów,
 • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego,
 • rozliczania się z działalności nierejestrowej w PIT-36,
 • a także ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia swojej działalności nierejestrowej od przychodów z tego tytułu.

11. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od 25 listopada 2018r. mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 Zarządcą sukcesyjnym może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • powołany wcześniej prokurent
 • lub jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie (również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). W jednym czasie przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden zarządca sukcesyjny. Po śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot „w spadku” i taki wpis będzie widoczny w CEIDG. Jako dane informacyjne wpisowi do CEIDG podlegać będzie data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy (dane wprowadzane z urzędu po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy) oraz dane
i informacje dotyczące zarządcy i zarządu.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG osobiście (nie przez pełnomocnika) decyduje kto będzie pełnił funkcję zarządcy sukcesyjnego, a powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wymaga:

 • oświadczenia o powołaniu (konieczna forma pisemna, inaczej powołanie będzie nieważne),
 • pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji,
 • złożenia wniosku o zmianę do CEIDG z załączeniem formularza CEIDG-ZS o wpis osoby zarządcy (wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wskazania danych zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku) musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy (później to uprawnienie wygasa), wymaga formy aktu notarialnego i zgody osób posiadających łącznie udział większy niż 85% w przedsiębiorstwie w spadku (do CEIDG wniosek składa notariusz najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego umożliwia:

 • zachowanie płynności działania firmy,
 • numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy - przechodzi na przedsiębiorstwo
  w spadku
  ,
 • zarządca będzie mógł po śmierci przedsiębiorcy kontynuować działalność,
 • można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
 • wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy - zawarte przez przedsiębiorcę umowy o pracę zachowują ważność po jego śmierci i wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (max 2 lata), zarządca sukcesyjny pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i urzędu skarbowego,
 • przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do US
 • zezwolenia i koncesje uzyskane przez przedsiębiorcę nie wygasają automatycznie z powodu jego śmierci i zachowują ważność (decyzje administracyjne) jeżeli spełnione są warunki do ich uzyskania, zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd. (w terminie 3 miesięcy od ustanowienia zarządu, zarządca składa wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności i od dnia złożenia wniosku już ją wykonywać, pod warunkiem, że organ tego nie zakaże),

12. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.


Druki:

Formularz CEIDG-1 dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystian Jendrzejewski - Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2010 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 20880
17 stycznia 2020 09:36 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 09:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
17 stycznia 2020 09:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.