Udostępnienie akt przechowywanych w Archiwum Zakładowym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: - Wypełniony wniosek o udostępnienie akt przechowywanych w  archiwum zakładowym

- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :Urząd Miejski w Tczewie, ul. Pl. M.J. Piłsudskiego 1 (Gmach Główny, piwnica pokój nr 3)


Komórka odpowiedzialna :

Archiwum Zakładowe, tel: (58) 7759-365

 

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: : - Opłata za wydanie kserokopii potwierdzonych udostępnianych akt - za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 wynosi 5 zł płatne w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk Nr 47124012421111001002250976 z adnotacja „Opłata skarbowa”

- Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia

16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635

z pózn.zm.)

Termin i sposób załatwienia

 

 

Termin załatwienia sprawy: : - Wgląd do akt od ręki w biurze Archiwum Zakładowego w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Tczewie.

- Sporządzenie kserokopii potwierdzonych od ręki, w szczególnych przypadkach do 30 dni.

- Wgląd do akt osobiście, odbiór kserokopii potwierdzonych osobiście lub za pośrednictwem Poczty.

Sposób załatwienia sprawy: : - Wgląd do akt od ręki w biurze Archiwum Zakładowego w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Tczewie.

- Sporządzenie kserokopii potwierdzonych od ręki, w szczególnych przypadkach do 30 dni.

- Wgląd do akt osobiście, odbiór kserokopii potwierdzonych osobiście lub za pośrednictwem Poczty.

 

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011 r.)   oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pózn.zm.)

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy: W przypadku otrzymania postanowienia o odmowie udostępnienia akt przechowywanych w Archiwum Zakładowym urzędu, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia (Art. 129 kodeksu postępowania administracyjnego - Dz. U. nr 98 poz.1071 z 2000 r. z późn. zm.)

 

Inne informacje

Inne informacje: :- Udostępnia się akta osobie, której ono dotyczy.

Druki: Wniosek o udostępnienie akt z Archiwum Zakładowego

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2011 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 6773
13 stycznia 2012 12:51 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012 12:49 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012 12:48 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.