Wydanie zaświadczeń z akt pracowniczych zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych z Archiwum Zakładowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt pracowniczych zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych z archiwum zakładowego

- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :Urząd Miejski w Tczewie, ul. Pl. M.J. Piłsudskiego 1 (Gmach Główny, piwnica pokój nr 3)

Komórka odpowiedzialna :

Archiwum Zakładowe, tel: (58) 7759-365

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa: : - Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł, opłata za wydanie kserokopii potwierdzonych akt - za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 wynosi 5 zł - płatne w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział Gdańsk Nr 47124012421111001002250976 z adnotacja „Opłata skarbowa”

- Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia

16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635

z pózn.zm.)

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy: : - Od reki.

- W szczególnych przypadkach do 7 dni.

- Odbiór zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem Poczty.


Podstawa prawna

 Podstawa prawna: : - art. 15 ust. 1-6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 846)  oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pózn.zm.)

 

 

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy: W przypadku otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia z Archiwum Zakładowym urzędu, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia (Art. 129 kodeksu postępowania administracyjnego - Dz. U. nr 98 poz.1071 z 2000 r. z późn. zm.)

Inne informacje

Inne informacje: :- Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.

Druki: Wniosek o wystawienie zaświadczenia


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2011 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3790
13 stycznia 2012 12:42 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012 12:39 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012 12:36 (Agnieszka Przyłucka) - Usunięcie załącznika.