Zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym,
  4. decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, tel./fax 58 777-53-43,

www.dp.tczew.pl; e-mail: info@dp.tczew.pl


Komórka odpowiedzialna

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości

Opłaty

Opłaty*:

  1. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo – 525 zł,
  2. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł,
  3. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%alkoholu – 2 100 zł;

* opłata naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

 

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, niezbędne do uwzględnienia w toku postępowania.


Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych po wydaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z póżn.zm.),
  2. Uchwała Nr XLIII/384/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  3. Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Inne informacje:

Na terenie miasta obowiązują obecnie limity w wysokości 390 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

1.       do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 150,

2.       pow. 4,5% zawartości alkoholu z wyj. piwa – 120,

3.       pow. 18% zawartości alkoholu - 120

oraz 150 limitów na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia), w tym:

1.       do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 60,

2.       pow. 4,5% zawartości alkoholu z wyj. piwa – 45,

3.       pow. 18% zawartości alkoholu – 45

Druki:

Nie obowiązują. Wniosek sporządza się samodzielnie. Można skorzystać z formularza przygotowanego przez UM.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystian Jendrzejewski Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2008 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4793
17 stycznia 2020 09:23 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
17 stycznia 2020 09:22 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
17 stycznia 2020 09:21 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.