Wydział Administracyjny

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) sprawowanie zarządu budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Urzędu oraz zabezpieczenie mienia Urzędu,
2) planowanie i prowadzenie inwestycji i remontów budynków administracyjnych Urzędu, sprawowanie nadzoru nad realizacją tych zadań oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego,
3) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, w tym:
a) konto 011 – ewidencja środków trwałych (bez sprzętu komputerowego),
b) konto 013 – ewidencja pozostałych środków trwałych w użytkowaniu (bez sprzętu komputerowego),
c) prowadzenie gospodarki magazynowej,
d) prowadzenie kart imiennych wyposażenia pracowników,
4) zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego, w tym materiałów i pomocy biurowych, prasy, książek, literatury fachowej, druków i formularzy, zakup sprzętu i urządzeń biurowych,
5) utrzymanie w sprawności technicznej maszyn i urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach Urzędu,
6) utrzymanie ładu i porządku na terenach przyległych do budynków administracyjnych Urzędu,
7) zapewnienie stałego funkcjonowania urządzeń poligraficznych i frankownicy – maszyny do rejestracji opłat i stemplowania przesyłek pocztowych, w tym przeprowadzanie okresowych konserwacji,
8) prowadzenie ewidencji telefonów komórkowych przyznanych pracownikom do celów służbowych i rozliczanie pracowników z przyznanego limitu kwotowego,
9) prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych oraz spraw związanych z ich wykonaniem,
10) prowadzenie ewidencji kluczy,
11) prowadzenie podręcznego rejestru książek służbowych,
12) prowadzenie poligrafii oraz zapewnienie łączności telefonicznej,
13) prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą,
14) prowadzenie, przy współdziałaniu ze związkami zawodowymi działalności socjalnej, w tym:
a) opracowywanie preliminarzy wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b) realizowanie zadań wynikających z Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych, w tym sporządzanie dokumentacji na udzielanie: pożyczek, zapomóg, dopłat,
c) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla pracowników i członków ich rodzin,
15) prowadzenie spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego,
16) prowadzenie gospodarki transportem samochodowym Urzędu, w tym:
a) prowadzenie ewidencji kart drogowych,
b) prowadzenie ewidencji samochodów służbowych Urzędu,
c) prowadzenie ewidencji umów i rozliczanie pracowników, którym przyznano ryczałty na używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy,
17) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia w Urzędzie i pozostałych obiektach administrowanych przez Wydział,
18) zapewnienie czystości i estetyki w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą sprzątaczek, pracowników gospodarczych oraz konserwatorów,
19) sporządzanie i realizowanie projektu budżetu w oparciu o klasyfikację w części dotyczącej utrzymania i obsługi Urzędu,
20) przygotowywanie dokumentacji przetargowych w celu wyłonienia ubezpieczyciela majątku Urzędu oraz dokonywanie ubezpieczenia budynków Urzędu i pozostałego mienia (tj. środków transportowych, wyposażenia biur, maszyn i urządzeń elektronicznych, komputerów, kserokopiarek) oraz osób wyjeżdżających za granicę,
21) przygotowywanie dokumentacji przetargowej wymaganej do utrzymania i obsługi Urzędu, w tym dostawę gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej,
22) przygotowywanie specyfikacji, projektów umów, zleceń na dostawy i usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu,
23) obsługa Straży Miejskiej w zakresie zabezpieczenia w posiłki profilaktyczne oraz przygotowanie umowy w tym zakresie,
24) sporządzenie wniosków do Stałej Komisji Likwidacyjnej Urzędu w sprawie likwidacji zużytego sprzętu lub urządzeń,
25) przekazywanie do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uznanego przez Stałą Komisję Likwidacyjną za nie nadający się do dalszego użytkowania (bez sprzętu komputerowego),
26) wykonywanie, w zakresie zleconym zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu, Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, samorządu oraz referendów, w tym ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zapewnienie ich wyposażenia na czas wyborów i referendów, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wybory i referenda.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Damian Piskorski - Naczelnik Wydziału Administracyjnego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2014 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 5830
03 kwietnia 2019 10:41 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:18 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:13 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych jednostki.