Wydział Budżetu Urzędu

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) obsługa finansowo - księgowa wydziałów Urzędu Miejskiego
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego,
3) kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
4) prowadzenie kasy Urzędu,
5) dokonywanie bezgotówkowych płatności zobowiązań z wykorzystaniem elektronicznego systemu bankowego,
6) odprowadzanie na rachunek budżetu Gminy uzyskanych dochodów budżetowych w terminach określonych przepisami,
7) współpraca z bankiem w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych dla Urzędu Miejskiego oraz ochrona kryptograficzna podpisów osób upoważnionych do podpisywania w elektronicznym systemie bankowym,
8) obsługa finansowo – księgowa środków na prowadzonych rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego jako jednostki ( dochodów, wydatków, funduszy pomocowych ),
9) obsługa finansowo – księgowa środków na rachunku depozytowym,
10) obsługa finansowo – księgowa środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników, byłych pracowników i emerytów oświaty,
11) dokonywanie okresowych analiz dochodów i wydatków,
12) sporządzanie harmonogramów oraz zapotrzebowań miesięcznych na wydatki,
13) rozliczanie podatku VAT dotyczącego Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej oraz sporządzanie miesięcznych cząstkowych deklaracji VAT i rejestrów zakupu i sprzedaży,
14) rozliczanie podatku VAT dotyczącego Gminy Miejskiej Tczew w ramach centralizacji z Urzędem Skarbowym oraz sporządzanie miesięcznych zbiorczych deklaracji VAT,
15) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie stosownych potrąceń itp.,
16) prowadzenie kartotek płacowych dla potrzeb rentowo-emerytalnych oraz sporządzanie zaświadczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym zakresie,
17) sporządzanie imiennych raportów i zbiorczych deklaracji składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłoszenia i wyrejestrowania osób ubezpieczonych,
18) sporządzanie informacji rocznej o odprowadzonych składkach ZUS dla pracowników,
19) naliczanie i potrącanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
20) sporządzanie rocznych deklaracji i informacji PIT do Urzędu Skarbowego,
21) naliczanie wypłat z bezosobowego funduszu płac (umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.),
22) sporządzanie zaświadczeń do NFZ;
23) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników,
24) rozliczanie delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych pracowników pod względem rachunkowym,
25) rozliczanie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki ZUS bezrobotnych skierowanych z Urzędu Pracy,
26) wypłata rzeczowych nagród jubileuszowych za długoletnie pożycie małżeńskie oraz innych nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Tczewa
27) nadzór nad prowadzeniem ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także prowadzenie ewidencji syntetycznej w programie STW,
28) rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych na uzyskane efekty w porozumieniu w wydziałem merytorycznym
29) sporządzanie budżetowych sprawozdań okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych,
30) sporządzanie opisowych sprawozdań z wykonania zadań ujętych w planach budżetowych dla Skarbnik Miasta
31) sporządzanie protokołów przyjęcia na stan środków trwałych oraz protokołów przekazania środków trwałych do innych jednostek organizacyjnych.
32) prowadzenie egzekucji należności pieniężnych w zakresie dochodów budżetowych oraz nałożonych kar we współpracy z radcą prawnym,
33) prowadzenie egzekucji administracyjnej dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie,
34) rejestrowanie wpłat dotyczących mandatów karnych oraz egzekucja mandatów nie zapłaconych,
35) wypłata stypendiów socjalnych zgodnie z decyzjami wystawianymi przez Wydział Edukacji,
36) okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, rozliczanie inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego,
37) wydawanie zaświadczeń o zaległościach niepodatkowych,
38) prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Tczewie,
39) zapewnianie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
40) prowadzenie wszelkich innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych dotyczących spraw finansowo-księgowych obowiązujących jednostki budżetowe oraz zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału - Główny Księgowy

Godziny otwarcia kasy

Kasa Urzędu Miejskiego
ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

Poniedziałek od 08.30 do 14.30
Wtorek od 08.30 do 14.30
Środa od 8.30 do 14.30
Czwartek od 08.30 do 15.30
Piątek od 08.30 do 13.30


Informacja
Bank PeKaO S.A. oddział w Tczewie ul. Gdańska 7 przyjmuje wszelkie wpłaty dotyczące należności Urzędu bez prowizji, a dodatkowo wszystkie oddziały Banku Spółdzielczego przyjmują wpłaty dotyczące opłat za odpady komunalne również bez prowizji.
Zachęcamy do dokonywania opłat za pośrednictwem banków!

Numery NIP i REGON dla Urzędu Miejskiego i Gminy Miejskiej w Tczewie

Numer REGON dla Urzędu Miejskiego 000598500
Numer REGON dla Gminy Miejskie Tczew 191675273

Numer NIP dla Urzędu Miejskiego i Gminy Miejskiej Tczew 593-00-05-678

Numery kont bankowych

PODATKI ( podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny, opłata za psa, opłata skarbowa)
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

DOCHODY GMK ( dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności, opłaty lokalne)
Nr konta 20 1240 1242 1111 0010 0225 0686

POZOSTAŁE DOCHODY ( mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata administracyjna)
Nr konta 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859OPŁATA ZA UDZIELENIE INFORMACJI ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Nr konta 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790DEPOZYTY ( wadia , kaucje gwarancyjne)
Nr konta 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598


WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ
na rachunek Zakład Usług Komunalnych
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555WYDATKI
Nr konta 23 1240 1242 1111 0010 0225 0341

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Nr konta 08 1240 1242 1111 0010 0225 0514Konto bankowe służące do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla emerytów i rencistów oświaty
- ZFŚS OŚWIATY – 75 1240 1242 1111 0010 4284 0801

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu Urzędu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Kurowska Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu – Główny Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2008 21:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12213
01 lipca 2019 09:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych jednostki.
03 kwietnia 2019 09:37 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
16 czerwca 2016 11:47 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych jednostki.