Wydział Organizacyjny i Kadr

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, w tym:
a) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i kontrola jego funkcjonowania oraz przedstawianie Prezydentowi propozycji zmian,
b) prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych Wydziałów,
c) przekazywanie Wydziałom zapytań i interpelacji radnych i wniosków komisji,
d) prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu, w tym opracowywanie planów kontroli oraz informacji z ich realizacji,
e) prowadzenie zbiorczego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich wg właściwości, kontrola terminowego ich załatwiania oraz opracowywanie niezbędnych informacji dla potrzeb Prezydenta i Rady,
f) prowadzenie wykazu petycji należących do właściwości organu,
g) prowadzenie zbiorczego rejestru wystąpień podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz sporządzanie rocznej informacji w tym zakresie,
h) prowadzenie ewidencji i aktualizowanie obowiązujących w urzędzie procedur i instrukcji.
2) realizowanie zadań związanych z wykonaniem uchwał Rady, prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnienie ich do powszechnego wglądu,
3) zabezpieczenie obsługi techniczno – biurowej posiedzeń i narad Prezydenta,
4) prowadzenie sekretariatu Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta,
5) prowadzenie rejestru wydanych przez Prezydenta upoważnień i pełnomocnictw,
6) prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta,
7) prowadzenie rejestru porozumień zawartych między Gminą Miejską Tczew, a innymi podmiotami,
8) prowadzeniem spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz zbiorczej Ewidencji Wniosków o udzielenie informacji publicznej,
9) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia:
a) wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, organów samorządu terytorialnego, ławników do sądów powszechnych,
b) referendum ogólnokrajowego lub gminnego,
c) spisów powszechnych,
10) prowadzenie spraw związanych z ewidencja stowarzyszeń, związków i organizacji do których przystąpiło Miasto.

2. W zakresie spraw kadrowych:

Prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, w tym:
1) gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie,
2) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
3) przeprowadzanie służby przygotowawczej oraz organizowanie egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Miejskim,
4) koordynowanie szkoleń oraz spraw związanych z dokształcaniem pracowników,
5) prowadzenie spraw wojskowych pracowników, w tym wykonywanie czynności związanych z reklamowaniem,
6) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
7) opracowywanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,
9)prowadzenie spraw osobowych, w tym akt osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w załączniku Nr 2 pkt 1-4 i 15.
10) kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie,
12) wydawanie świadectw pracy pracownikom Urzędu oraz pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych,
13) prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk przy współpracy z wyższymi uczelniami i szkołami średnimi,
14) prowadzenie spraw związanych z organizacją wolontariatu w Urzędzie,
15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży zawodowych oraz prac interwencyjnych i robót publicznych,
16) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji/deklaracji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
17) sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. zatrudnienia w Urzędzie, w tym prowadzenie analizy stanu kadr,
18) współpraca ze służbą BHP w zakresie prowadzenia spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotna pracowników,
19) realizacja zadań związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez zobowiązanych pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w załączniku Nr 2 pkt 1-4 i 15, instytucji kultury i prezesów spółek gminy.

3. W zakresie obsługi klienta:

1) prowadzenie Biura Obsługi Klienta, w tym:
a) przyjmowanie podań i wniosków wnoszonych do Urzędu,
b) udzielanie Klientom niezbędnych informacji w zakresie wnoszonych spraw: niezbędnych dokumentów, opłaty skarbowej, oraz wydawanie obowiązujących druków,
c) prowadzenie elektronicznej ewidencji wnoszonych spraw oraz jej rozdzielanie wg kompetencji,
2) przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatom w miejscu ich zamieszkania,
3) wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Schwarz-Blomberg – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12644
03 kwietnia 2019 09:56 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
12 maja 2016 10:28 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:15 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.