Wydział Rozwoju Miasta

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) W zakresie zarządzania zagadnieniami strategii rozwoju Miasta:

a) koordynowanie prac dotyczących tworzenia, zmian, monitoringu realizacji celów strategii rozwoju Miasta,
b) koordynowanie prac i współdziałanie w pracach związanych z planami operacyjnymi strategii rozwoju Miasta,
c) pozyskiwanie środków finansowych na tworzenie strategii rozwoju Miasta i realizacje zadań związanych ze strategią rozwoju Miasta,
d) współuczestniczenie przy opracowaniu budżetu Miasta i planów inwestycyjnych w zakresie zgodności z przyjętą strategią Miasta,
e) koordynacja i monitorowanie dokumentów strategicznych i planistycznych miasta, w tym badanie komplementarności dokumentów strategicznych miejskich z założeniami rozwojowymi regionu pomorskiego, bałtyckiego, kraju, Unii Europejskiej (dalej: UE),
f) przygotowywanie dla potrzeb Prezydenta rocznej informacji z realizacji celów strategicznych rozwoju Miasta,
g) współpraca z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami na rzecz strategii
rozwoju Miasta,
h) prowadzenie zadań w obszarze zagadnień zrównoważonego transportu, w zakresie strategii, programów, działań pilotażowych i popularyzatorskich.

2) W zakresie zarządzania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych:

organizowanie udziału Miasta w projektach UE i innych, umożliwiających uzyskanie dostępu do grantów celowych, współfinansowania zewnętrznego i na podstawie różnych form partnerstwa, w tym:
a) opracowywanie i kierowanie wniosków do odpowiednich instytucji w celu pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych,
b) zarządzanie projektami w oparciu o fundusze zewnętrzne we współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu,
c) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami, które w swych statutowych zadaniach mają realizację programów UE i innych,
d) współuczestniczenie w programach pro-rozwojowych z miastami partnerskimi i innymi partnerami w ramach dostępnych funduszy,
e) współpraca w tworzeniu i zarządzaniu projektami o różnych formach partnerstwa,
f) przedmiotowa obsługa kontroli zewnętrznej w podmiocie dot. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
g) rozwijanie współpracy i tworzenie zadań dotyczących społeczeństwa informacyjnego.

3) W zakresie rewitalizacji:

a)prowadzenie procedury związanej ze sporządzaniem, zmianą, monitoringiem programu
rewitalizacji miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (Ustawa o rewitalizacji)
b) prowadzenie analiz i sporządzanie diagnoz służących: wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, sporządzaniu albo zmianom oraz ocenie aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji miasta, (diagnoza obszaru zdegradowanego)
c) koordynacja działań związanych z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjętych w programie rewitalizacji miasta,
d) współdziałanie z Wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i interesariuszami rewitalizacji miasta w zakresie sporządzania, zmiany, realizacji celów i monitoringu programu rewitalizacji miasta, (Komitet Rewitalizacji, Zespół ds. Programu Rewitalizacji),
e) prowadzenie konsultacji społecznych w procesie sporządzania, zmiany programu rewitalizacji miasta, (Partycypacja społeczna),
f) współuczestniczenie przy opracowaniu budżetu Miasta i planów inwestycyjnych w zakresie zgodności z przyjętym programem rewitalizacji miasta, (Budżet i WPF),
g) koordynowanie postępowań administracyjnych, prowadzonych przez komórki merytoryczne Urzędu i jednostki organizacyjne, związanych z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, (Specjalna Strefa Rewitalizacji),
h) prowadzenie działań informacyjnych, wynikających z prowadzonej procedury związanej ze sporządzaniem, zmianą programu rewitalizacji miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (obwieszczenia, ogłoszenia w BIP, raporty i informacje związane z partycypacją społeczną procesu rewitalizacji).

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Nieruchomości

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Gockowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17536
10 marca 2020 11:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału .
10 marca 2020 11:53 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .
03 kwietnia 2019 10:03 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału .