Konserwator Zabytków Miasta Tczewa

Do zakresu działania Konserwatora Zabytków Miasta Tczewa należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu działania Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przekazanych na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miejską Tczew, w tym:
a) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
b) wydawanie pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub robót budowlanych, przy dokonywaniu podziałów, przy umieszczaniu urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych,
c) wydawanie pozwoleń wymaganych przy podejmowaniu działań innych niż wymienione w punkcie b), które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych,
d) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
e) wydawanie decyzji wstrzymujących działania wykonywane z naruszeniem punktów b) i c) oraz nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która naruszyła przepisy podane w punktach b) i c) w obszarach zabytkowych,
f) wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych,
g) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych oraz podejmowanie odpowiednich działań w związku z ustaleniami w trakcie kontroli, na obszarach zabytkowych,
h) przygotowywanie dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku sprawozdań z prowadzenia spraw objętych porozumieniem,
2) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przez Gminę Miejską Tczew dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
3) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami,
4) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie miasta,
5) przyjmowanie zgłoszeń o ujawnieniu w czasie prowadzenia robót budowlanych ziemnych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku i powiadamianie o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
6) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
7) udzielanie informacji na temat obiektów i obszarów zabytkowych.

Stanowiska

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Konserwator Zabytków Miasta Tczewa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arlena Haase Witczak - Konserwator Zabytków Miasta Tczewa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 11424
03 kwietnia 2019 11:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
12 czerwca 2014 13:20 (Danuta Petka) - Zmiana danych jednostki.
30 stycznia 2014 10:16 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych jednostki.