Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną .

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną wybrano...

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew.

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2016 r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

- zadanie „A” - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) - zadanie „B” - udzielanie rodzin

Informacja o wyborze oferty z przeprowadzonego konkursu ofert na zadania własne Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należących do obszaru tematycznego „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NALEŻĄCYCH DO OBSZARU TEMATYCZNEGO „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie