Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Kadencja 2006 - 2010

Informacje

1) opiniowanie rozwoju systemu oświaty i wychowania na terenie miasta w zakresie
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
2) inspirowanie działań z zakresu organizacji placówek i innych form opieki nad dziećmi,
3) analizowanie wydatków budżetowych ponoszonych na działalność oświatowo-
wychowawczą,
4) opiniowanie i kontrola realizacji programów i wieloletnich planów w zakresie rozwoju bazy
materialnej szkolnictwa i wychowania,
5) opiniowanie zadań wynikających z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) analizowanie budżetu placówek kultury podległych Radzie Miejskiej, dotyczących
wykorzystania i potrzeb dotacji udzielanych z budżetu miasta,
7) szerokie przedstawienie problemów związanych z kulturą i sztuką radnym miasta na sesjach
Rady / przynajmniej raz w roku sesja problemowa, poświęcona życiu kulturalnemu miasta/,
8) pomoc w tworzeniu programu i kalendarza imprez kulturalnych, inspirowanie i
współtworzenie przedsięwzięć ponadregionalnych,
9) inspirowanie różnych form edukacji artystycznej dla młodzieży szkół podstawowych i
średnich jako jednej z istotnych form poznawania wiedzy o naszej kulturze i sztuce,
10) opiniowanie uchwał Rady Miejskiej , dot. spraw społecznych, promocji, oświaty, ładu i
porządku publicznego, kultury i kultury fizycznej,
11) dokonywanie okresowych ocen oraz wyciąganie wniosków z działalności jednostek
organizacyjnych dot. kultury, dla których organizatorem jest gmina miejska Tczew,
12) pomoc w szukaniu podmiotów gospodarczych, wspierających przedsięwzięcia kulturalne
organizowane przez CKiS, MBP,
13) opiniowanie programowania i podejmowania działań dotyczących kultury fizycznej i
turystyki i wypoczynku,
14) opiniowanie rozwoju i modernizacji sieci placówek kulturalnych oraz obiektów i urządzeń
sportowo - rekreacyjnych , kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta,
15) inicjowanie i współuczestniczenie w organizacji imprez kulturalnych i sportowych ,
16) oddziaływanie na społeczno- sportową i turystyczną działalność podmiotów gospodarczych
na terenie miasta i powiatu poprzez wydawanie opinii celowości działania jednostek
organizacyjnych kultury, kultury fizycznej i turystyki,
17) opiniowanie, proponowania planowania i podejmowania działań dotyczących kultury
fizycznej, turystyki i wypoczynku,
18) opiniowanie rozwoju systemu kultury, kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta,
19) opiniowanie i kontrola realizacji programów, wieloletnich planów i realizacji rozwoju bazy
sportowej i turystycznej na terenie miasta
20) opiniowanie zadań wynikających z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

Skład

Przewodnicząca Komisji

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 103538
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, członek Komisji Polityki Społecznej .
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
10 marca 2020 09:17 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych stanowiska: członek Komisji Finansowo-Budżetowej,członek Komisji Polityki Społecznej .