Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:

                                                 Urząd Miejski W Tczewie

                                                 Wydział Budżetu i Podatków    

                                                        ul. 30 Stycznia 1

                                                         83-110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                              czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                                   piątek – w godz. 7 30 – 14 30

 

Komórka odpowiedzialna:  Wydział Budżetu i Podatków

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

  pokój nr 1  tel. 058/ 77 – 59 – 324


Opłaty


 

Opłaty :  Bez  opłaty skarbowej.

 


Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

  1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.


Sposób załatwienia sprawy:

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, po tym jak decyzja stanie się ostateczna, następuje w sposób określony we wniosku w terminach:

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr  oleju w 2019 r.

4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Druki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w Wydziale Budżetu i Podatków w pokoju nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Wydziału Budżetu i Podatków

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 3611
02 lipca 2019 11:24 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2019 11:24 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 11:24 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.