Wydział Budżetu i Podatków

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) zapewnienie prawidłowej realizacji uchwalonego przez Radę Miejską budżetu miasta poprzez:
a) dokonywanie bieżącej analizy jego wykonania,
b) zachowanie równowagi budżetowej,
c) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
d) wnioskowanie w sprawach wymagających niezbędnych zmian w budżecie, mających na celu racjonalne dysponowanie środkami i ich wykorzystanie,
e) przygotowywanie projektu harmonogramu dochodów i wydatków,
2) wykonywanie wstępnej i bieżącej kontroli legalności dokumentów dotyczących realizacji budżetu,
3) prowadzenie niezbędnych urządzeń księgowych dla obsługi rachunku zbiorczego budżetu miasta, w szczegółowości określonej w typowym planie kont dla organu finansowego,
4) sprawowanie nadzoru nad głównymi księgowymi podporządkowanych jednostek oraz prowadzenie instruktażu w zakresie organizacji rachunkowości i sprawozdawczości,
5) rozliczanie rocznej działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz dochodów własnych,
6) przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej dla potrzeb Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego, Krajowego Biura Wyborczego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenia ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, zastrzeżonych do właściwości samorządu gminnego,
8) prowadzenie wymiarów dotyczących podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
9) prowadzenie dokumentacji wymiarowej w pełnym zakresie szczegółowości i w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,
10) prowadzenie rejestru wpłat i zwrotów opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,
11) prowadzenie ewidencji właścicieli, użytkowników, dzierżawców i administratorów nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia powszechności opodatkowania poprzez:
a) gromadzenie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatków i opłat oraz wykorzystania ich dla celów postępowania podatkowego,
b) przeprowadzanie kontroli prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi,
13) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i przekazywanie do Głównego Księgowego Urzędu,
14) organizowanie prawidłowego prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty skarbowej oraz zobowiązań pieniężnych od rolników w sposób umożliwiający:
a) prawidłowe i terminowe egzekwowanie należności,
b) prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych,
15) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym w zakresie użytkowania gruntów rolnych oraz dla spraw związanych z wymiarem podatku rolnego,
16) współpraca z Wydziałem Budżetu Urzędu Miejskiego w zakresie rachunkowości podatków i opłat lokalnych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta,
17) prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
18) rozpatrywanie podań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
19) rozpatrywanie odwołań, skarg, zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,
20) prowadzenie działań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
21) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie spraw wynikających,
z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
22) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym, urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Stan majątkowy

Pomoc publiczna

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Ochrona danych osobowych

Rada Miejska

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 33616
03 kwietnia 2019 09:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
01 lutego 2019 08:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
06 listopada 2018 14:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .