Wydział Budżetu i Podatków

W szczególności do zadań Wydziału należy:

1) zapewnienie prawidłowej realizacji uchwalonego przez Radę Miejską budżetu miasta poprzez:
a) dokonywanie bieżącej analizy jego wykonania,
b) zachowanie równowagi budżetowej,
c) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
d) wnioskowanie w sprawach wymagających niezbędnych zmian w budżecie, mających na celu racjonalne dysponowanie środkami i ich wykorzystanie,
e) przygotowywanie projektu harmonogramu dochodów i wydatków,
2) wykonywanie wstępnej i bieżącej kontroli legalności dokumentów dotyczących realizacji budżetu,
3) prowadzenie niezbędnych urządzeń księgowych dla obsługi rachunku zbiorczego budżetu miasta, w szczegółowości określonej w typowym planie kont dla organu finansowego,
4) sprawowanie nadzoru nad głównymi księgowymi podporządkowanych jednostek oraz prowadzenie instruktażu w zakresie organizacji rachunkowości i sprawozdawczości,
5) rozliczanie rocznej działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz dochodów własnych,
6) przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej dla potrzeb Ministerstwa Finansów, Urzędu Statystycznego, Krajowego Biura Wyborczego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenia ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, zastrzeżonych do właściwości samorządu gminnego,
8) prowadzenie wymiarów dotyczących podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
9) prowadzenie dokumentacji wymiarowej w pełnym zakresie szczegółowości i w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,
10) prowadzenie rejestru wpłat i zwrotów opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,
11) prowadzenie ewidencji właścicieli, użytkowników, dzierżawców i administratorów nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia powszechności opodatkowania poprzez:
a) gromadzenie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatków i opłat oraz wykorzystania ich dla celów postępowania podatkowego,
b) przeprowadzanie kontroli prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi,
13) sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i przekazywanie do Głównego Księgowego Urzędu,
14) organizowanie prawidłowego prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty skarbowej oraz zobowiązań pieniężnych od rolników w sposób umożliwiający:
a) prawidłowe i terminowe egzekwowanie należności,
b) prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych,
15) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym w zakresie użytkowania gruntów rolnych oraz dla spraw związanych z wymiarem podatku rolnego,
16) współpraca z Wydziałem Budżetu Urzędu Miejskiego w zakresie rachunkowości podatków i opłat lokalnych na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta,
17) prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
18) rozpatrywanie podań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
19) rozpatrywanie odwołań, skarg, zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,
20) prowadzenie działań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
21) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie spraw wynikających,
z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
22) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym, urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2008 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 32818
03 kwietnia 2019 09:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych jednostki.
01 lutego 2019 08:18 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału.
06 listopada 2018 14:05 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie stanowiska: Naczelnik Wydziału .