Podatek leśny od osób fizycznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 

Wymagane dokumenty:

1.Informacja w sprawie podatku leśnego.

2.Kserokopie odpowiednich dokumentów:

- aktu notarialnego,

- wypisu z księgi wieczystej

- postanowienia sądu,

- umowy dzierżawy,

- umowy najmu,

- umowy sprzedaży,

- pełnomocnictwa,

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                              czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                                  piątek  – w godz. 7 30 – 14 30


Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402)  i nr 15

   (tel.58/ 77-59-374, 58/77-59-398)


Opłaty


 

Płatności:

 

Podatek jest płatny do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na jego rachunek w Banku PEKAO  S.A. I o/Gdańsk Filia nr 2 w Tczewie nr 47124012421111001002250976.

 


 

Opłata skarbowa

 

brak

 

Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca(w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób załatwienia sprawy : Decyzja ustalająca bądź korygująca wysokość podatku.


Podstawa prawna


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U.2019 z dnia 17.06.2019r.poz.1126).

 


Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

 

Inne informacje


Inne informacje:

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1,2,3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny - Dz.U.2019 z dnia 17.06.2019r.poz.1126 ).


Druki:

Formularz informacji o lasach jest dostępny w Wydziale Budżetu i Podatków – pokoje nr 13, 14 i 15 i w Biurze Obsługi Klienta na parterze oraz na stronie internetowej www.bip.tczew.pl w części dotyczącej Wydziału Budżetu i Podatków.


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2762
19 grudnia 2019 08:27 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2019 08:25 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
19 grudnia 2019 08:24 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.