Podatek leśny od osób prawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i informacje :

1)      Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami na obowiązujących wzorach formularzy
Inne dokumenty w zależności od stanu  faktycznego,  np.  składający  deklaracjęporazpierwszypowinni złożyć ( w zależności od okoliczności ):

·         kopię aktu notarialnego,

·         kopię postanowienia sądu,

·         nr KRS,

·         nr PKD – dla działalności dominującej,

·         pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zgodnie z wymogami ustawy - Ordynacja podatkowa,

·         kopię statutu,

·         kopię umowy dzierżawy, użyczenia lub najmu, jeżeli zostały zawarte z innym podmiotem niż Gmina Miejska Tczew,

·         inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

ul. 30 Stycznia 1

83-110 Tczew

     w dniach i godzinach:

·   poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30   – 15 30

·   czwartek                        – w godz. 7 30  – 16 30

·   piątek                            – w godz. 7 30  – 14 30

 Komórka odpowiedzialna:

Wydział Budżetu i Podatków

pokój nr 2 (na parterze)

tel. 58 / 77-59-335     faks: 58 / 77-59-411

Opłaty

Opłaty/opłata skarbowa:

     Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie  - w przypadku niestwierdzenia błędów w deklaracji.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - przy  zachowaniu terminów wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

Sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja deklaracji na podatek leśny w systemie lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.  

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z  dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; 

2)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

3)  Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.;

4)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

     Nie dotyczy.   

Inne informacje

Inne informacje:

1)Terminy składania deklaracji na podatek leśny:

Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania-  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku leśnego.

Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym.

 

2)   Płatności:

Obliczony w deklaracji podatek leśny wpłaca się - bez wezwania - w ratach  proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, na rachunek Urzędu Miejskiego w Tczewie w  Banku   PEKAO  S.A. I Oddział Gdańsk     Filia  nr 2  w Tczewie  Nr  47 1240 1242 1111 0010 0225 0976.

 

3)Informowanie o zmianach:

Podatnik zobowiązany jest skorygować deklarację na podatek leśny w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym oraz w zależności od stanu prawnego, dołączyć dokument potwierdzający to zdarzenie.

 

4)Współwłasność / współposiadanie osób prawnych i osób fizycznych:

Jeżeli  las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne
składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Wzory deklaracji:

Deklaracje na podatek leśny wraz z załącznikami dostępne są:  

·na stronie internetowej  www.bip.tczew.pl w zakładce:

Menu przedmiotowe - Prawo lokalne – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r. –Deklaracje podatkowe-  Formularze aktywne –  Załączniki;

 lub

Menu przedmiotowe - Prawo lokalne – Nowe wzory formularzy obowiązujące od 1 lipca 2019 r. –Załączniki (formularze nieaktywne);

·               w  Wydziale Budżetu i Podatków - pokój nr 2;

·               na stojaku przy Biurze Obsługi Klienta – na parterze.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 4489
21 stycznia 2020 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika.
21 stycznia 2020 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Usunięcie załącznika.
21 stycznia 2020 14:26 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Aktualizacja danych sprawy.