Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

1.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca podatku od nieruchomości.

2.Kserokopie odpowiednich dokumentów (w zależności od posiadanej nieruchomości):

- aktu notarialnego,

- wypisu z księgi wieczystej,

- postanowienia sądu,

- umowy dzierżawy,

- umowy najmu,

- umowy sprzedaży,

- pełnomocnictwa,

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

3.W przypadku budynków nowo wybudowanych kserokopie:

- pozwolenia na budowę,

- zaświadczenia (zawiadomienia) o oddaniu budynku do użytkowania,

- projektu budowlanego:

-pierwszej strony projektu (z informacją przez kogo został sporządzony),

-opisu technicznego budynku,

-rzutu kondygnacji wraz z ich powierzchniami (jeśli są określone),

-elewacji zewnętrznej budynku (frontowa).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :

Urząd Miejski w Tczewie

Wydział Budżetu i Podatków

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew

 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30

                              czwartek – w godz. 7 30 – 16 30

                                  piątek  – w godz. 7 30 – 14 30


Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych :

   PARTER: pokój nr 13 (tel. 58/77-59-328), nr 14 (tel.58/77-59-334, 58/77-59-402)  i nr 15

   (tel.58/ 77-59-374, 58/77-59-398)

 

Opłaty

 

Płatności:

Podatek jest płatny do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na jego rachunek w Banku PEKAO  S.A. I o/Gdańsk Filia nr 2 w Tczewie nr 47124012421111001002250976.


Opłata skarbowa:

brak


Termin i sposób załatwienia

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca  (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób załatwienia sprawy : Decyzja ustalająca bądź korygująca wysokość podatku.

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

3.  Uchwała Nr XX/97/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

4.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r.poz.1104).

 

 

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.


Inne informacje

 

Inne informacje:

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (wartość budowli, powierzchnia, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik nr 1,2,3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz.U.2019 z dnia 14.06.2019r. poz.1104 ).

Druki:

Formularz informacji o nieruchomościach jest dostępny w Wydziale Budżetu i Podatków – pokoje nr 13, 14 i 15, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze oraz   na  stronie  internetowej  www.bip.tczew.pl  w  części  dotyczącej  Wydziału  Budżetu i Podatków.


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 17904
19 grudnia 2019 08:05 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika.
19 grudnia 2019 08:04 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika.
19 grudnia 2019 08:04 (Dorota Prokopowicz) - Aktualizacja danych sprawy.